HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ: Sai sót về việc gửi thông báo, dữ liệu hóa đơn cho cơ quan thuế và cho người mua hàng.

Đơn phương hủy, điều chỉnh, thay thế hóa đơn điện tử đã lập, chỉ gửi dữ liệu cho cơ quan thuế, không thông báo cho người mua.

⛔️ Theo quy định tại Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP về xử lý hóa đơn điện tử có sai sót thì việc hủy, thay thế, điều chỉnh hóa đơn điện tử đã lập phải có sự thỏa thuận và thông báo cho người mua hàng biết để kê khai điều chỉnh thuế và hạch toán kế toán. Tuy nhiên lợi dụng ứng dụng giải pháp hóa đơn điện tử không có thao tác bắt buộc phải gửi dữ liệu hóa đơn điều chỉnh, thay thế và thông tin hủy cho người mua nên người bán chỉ gửi thông báo cho cơ quan thuế mà không gửi cho người mua.

👉Trường hợp này có thể dẫn đến nội dung hóa đơn kê khai với cơ quan thuế của người bán khác với nội dung hóa đơn kê khai thuế của người mua. Lợi dụng điều này, người nộp thuế kê khai điều chỉnh giảm thuế, điều chỉnh giảm cả doanh thu, thuế suất, điều chỉnh mặt hàng chịu thuế thành không chịu thuế … nhằm mục đích trốn thuế.