FAC TEAMBUILDING 2024 - CHUNG MỘT CHÍ HƯỚNG, CÙNG MỘT NIỀM TIN
Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang từ 01/7/2024
Nghị định 72/2024/NĐ-CP quy định chính sách giảm 2% Thuế giá trị gia tăng từ ngày 01/07/2024
25 Dấu hiệu doanh nghiệp có rủi ro về hóa đơn & hoàn thuế giá trị gia tăng
Mua bán trái phép hóa đơn là hành vi trái pháp luật sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự