THỦ TỤC GIẢM TRỪ GIA CẢNH MỚI NHẤT 2024

Thủ tục đăng ký giảm trừ gia cảnh được quy định tại Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC(sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 92/2015/TT-BTC)

1. Đối với NNT có thu nhập từ tiền lương, tiền công

1.1. Đăng ký người phụ thuộc lần đầu

  • NNT đăng ký NPT theo mẫu và nộp hai 02 bản cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập;
  • Tổ chức, cá nhân trả thu nhập giữ một 01 bản và nộp 01 bản đăng ký cho CQT cùng thời điểm nộp tờ khai thuế TNCN của kỳ khai thuế
  • Nếu cá nhân trực tiếp khai thuế 01 bản đăng ký NPT theo mẫu cho cơ quan cùng thời điểm nộp tờ khai thuế TNCN của kỳ khai thuế
  • Khi có thay đổi ( tăng hoặc giảm) người phụ thuộc, người nộp thuế khai bổ sung thông tin thay đổi mẫu và nộp cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập hoặc CQT

1.3. Thời hạn nộp hồ sơ chứng minh NPT

  • Thời hạn nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc là 03 tháng kể từ ngày nộp tờ khai đăng ký người phụ thuộc.

2. Đối với NNT có thu nhập từ kinh doanh

  • Cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán khai giảm trừ gia cảnh của người phụ thuộc theo tờ khai thuế khoán
  • Cá nhân đăng ký NPT theo mẫu và nộp cho CQT trực tiếp quản lý cùng với tờ khai tạm nộp thuế. Khi có thay đổi ( tăng hoặc giảm) NPT, NNT bổ sung thông tin thay đổi theo mẫu và nộp CQT trực tiếp quản lý.
  • Thời hạn nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc là ba 03 tháng kể từ ngày khai giảm trừ gia cảnh
  • NNT chỉ cần đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh NPT một lần trong suốt thời gian tính giảm trừ gia cảnh. Nếu thay đổi nơi làm việc, kinh doanh thì thực hiện đăng ký và nộp hồ sơ chứng mình như đăng ký NPT lần đầu
Bài sau