Tư vấn thành lập doanh nghiệp

- Tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp trên cơ sở phân tích ưu nhược điểm của từng loại hình với quy mô và mục tiêu hoạt động của khách hàng.

- Tư vấn thủ tục, hồ sơ, các bước thực hiện để thành lập và đưa doanh nghiệp vào hoạt động.

- Thực hiện đăng ký kinh doanh, khắc dấu, đăng ký thuế theo sự ủy quyền của khách hàng.

- Tư vấn huy động vốn.

- Tư vấn chia tách, sáp nhập, giải thể doanh nghiệp.