HỖ TRỢ GIẢI TRÌNH KIỂM TRA THUẾ

Theo quy định của pháp luật, Doanh nghiệp được tự kê khai và tự chịu trách nhiệm về việc thực hiện nghĩa vụ thuế. vì vậy sau mỗi chu kì từ 3 đến 5 năm hoạt động, để đánh giá tình hình tự kê khai và thực hiện nghĩa vụ ngân sách của Doanh nghiệp, cơ quan thuế sẽ thực hiện việc kiểm tra – thanh tra về thuế đối với Doanh nghiệp.

Trong quá trình 3 đến 5 năm đó, thực tế trong quá trình hoạt động kinh doanh và công tác kế toán của doanh nghiệp có thể phát sinh những sự vụ mà doanh nghiệp chưa lường trước được những tác động của chúng đối với rủi ro về thuế. Đồng thời, do chính sách pháp luật thường xuyên thay đổi, nếu không có sự am hiểu về thủ tục thuế hiện hành và quá khứ thì rất khó để đảm bảo việc tuân thủ các quy định, mà nhiều khi doanh nghiệp không chủ ý vi phạm nhưng vẫn dẫn đến bị phạt.

Với dịch vụ Hỗ trợ kiểm tra – thanh tra thuế của FAC, chúng tôi sẽ giúp doanh nghiệp hạn chế tối đa các rủi ro trên bằng cách:

  • Chỉ ra các sai sót, các vấn đề chưa hợp lý trong công tác kế toán của Doanh nghiệp
  • Tư vấn phương hướng khắc phục, hoàn thiện và dự phòng rủi ro
  • Thiết lập lại công tác sổ sách kế toán theo đúng tiêu chuẩn VAS
  • Thực hiện điều chỉnh, bổ sung các báo cáo thuế nếu có sai lệch
  • Đại diện doanh nghiệp giải trình số liệu với cơ quan thuế trong quá trình kiểm tra – thanh tra

Mô tả dịch vụ