Tổ chức đào tạo

Công ty TNHH tư vấn tài chính và kế toán FAC, liên tục tổ chức đào tạo các lớp :
- Kế toán trưởng, 
- Kế toán tổng hợp,
- Nghiệp vụ kế toán thực hành
- Bồi dưỡng cập nhật chính sách thuế mới cho các cá nhân và doanh nghiệp.