Tính chi phí lãi vay theo nghị định 132 về Giao dịch liên kết

Tính chi phí lãi vay theo nghị định 132 về Giao dịch liên kết


1. Chi phí lãi vay là gì?

Theo chuẩn mực kế toán số 16, chi phí lãi vay là lãi tiền vay và các chi phí khác phát sinh liên quan trực tiếp đến các khoản vay của doanh nghiệp, bao gồm:

  • Lãi tiền vay ngắn hạn, lãi tiền vay dài hạn, kể cả lãi tiền vay trên các khoản thấu chi;
  • Phần phân bổ các khoản chiết khấu hoặc phụ trội phát sinh liên quan đến những khoản vay do phát hành trái phiếu;
  • Phần phân bổ các khoản chi phí phụ phát sinh liên quan tới quá trình làm thủ tục vay;
  • Chi phí tài chính của tài sản thuê tài chính.

2. Mức khống chế lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo nghị định 132/2020/NĐ-CP

  • Tổng lãi tiền vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay phát sinh trong kỳ của người nộp thuế được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không vượt quá 30% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ cộng lãi tiền vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay phát sinh trong kỳ cộng chi phí khấu hao phát sinh trong kỳ của người nộp thuế;
  • Phần lãi tiền vay không được trừ theo quy định tại mục trên này được chuyển sang kỳ tính thuế tiếp theo khi xác định tổng lãi tiền vay được trừ trong trường hợp tổng lãi tiền vay phát sinh được trừ của kỳ tính thuế tiếp theo thấp hơn mức quy định tại mục trên. Thời gian chuyển lãi tiền vay tính liên tục không quá 05 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lãi tiền vay không được trừ;

Như vậy: Tổng chi phí lãi tiền vay được trừ = 30% * (Tổng lợi nhuận thuần + lãi tiền vay – lãi tiền gửi/tiền cho vay + chi phí khấu hao)

hay Tổng chi phí lãi tiền vay được trừ = 30% * EBITDA

3. EBITDA là gì và cách xác định

EBITDA là một chỉ tiêu được sử dụng rộng rãi để phân tích tính hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. EBITDA là viết tắt của Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization, hay “Lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao”

Công thức tính:

EBITDA = Lợi nhuận sau thuế + Lãi vay + Thuế + Khấu hao

EBITDA = Lợi nhuận trước thuế + Lãi vay + Khấu hao

4. Ví dụ về xác định chi phí lãi vay của công ty có giao dịch liên kết

Công ty A là công ty có giao dịch liên kết trong năm 2020. Trong năm đó, công ty A phát sinh chi phí lãi vay là 150.000.000 đồng, lợi nhuận kế toán trước thuế là 200.000.000 đồng, khấu hao là 50.000.000 đồng. Giả sử công ty A không có phát sinh lãi từ hoạt động cho vay và tiền gửi ngân hàng.

EBITDA = 200.000.000 + 150.000.000 + 100.000.000 = 450.000.000

Chi phí lãi vay được tính vào chi phí được trừ tối đa = 30% * EBITDA = 30% * 450.000.000 = 135.000.000

Như vậy chi phí lãi vay của công ty A được tính vào chi phí được trừ là 135.000.000đ, số còn lại (150.000.000 – 135.000.000 = 15.000.000) không được trừ khi trong kì tính thuế 2020 mà được chuyển sang các năm tiếp theo và không quá 05 năm liên tục.

Bài trước Bài sau