Hướng dẫn kê khai thuế TNCN theo quý Mới nhất 2018

Hướng dẫn kê khai thuế TNCN theo quý Mới nhất 2018
1. Cách xác định kỳ kê khai

– Thuế TNCN có 2 kỳ kê khai đó là theo tháng và theo quý.

– Doanh nghiệp xác định một lần kể từ tháng đầu tiên có phát sinh khấu trừ thuế và áp dụng cho cả năm.

– Trường hợp trong tháng hoặc quý, tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không phải khai thuế.

– Kê khai theo quý dành cho:

+ Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý.

+ Hoặc doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng và có số thuế TNCN phải khấu trừ trong tháng dưới 50 triệu.

– Kê khai theo tháng:

Dành cho doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng và có số thuế TNCN phải khấu trừ từ 50 triệu trở lên.

Ví dụ 1: Năm 2018, Kiểm toán Long Viet Tax được xác định thuộc diện khai thuế GTGT theo quý thì năm 2018 Kiểm toán Long Viet Tax thuộc diện khai thuế TNCN theo quý, không phân biệt trong năm 2018, Kiểm toán Long Viet Tax thực tế có phát sinh khấu trừ thuế TNCN trong tháng trên 50 triệu đồng hay dưới 50 triệu đồng.

+ Qúy 1/2018: Không phát sinh thuế TNCN phải khấu trừ => không phải làm tờ khai.

+ Qúy 2/2018: Phát sinh thuế TNCN 10 triệu => phải làm tờ khai cho Qúy 2/2018 (áp dụng cho cả năm 2018)

+ Qúy 3/2018: không phát sinh => Vẫn phải làm tờ khai quý 3

Ví dụ 2: Năm 2018 Công ty A được xác định thuộc diện khai thuế GTGT theo tháng:

+ Tháng 1, tháng 2 không phát sinh khấu trừ thuế TNCN => Tháng 1 và tháng 2 không phải làm tờ khai.

+ Tháng 3 phát sinh khấu trừ thuế TNCN vào tiền lương của người LĐ nhỏ hơn 50 triệu đồng

=> Đây là tháng đầu tiên phát sinh => là tháng để xác định xem kê khai theo tháng hay quý

Vì số tiền thuế TNCN phải khấu trừ nhỏ hơn 50 triệu

=> Năm 2018 Công ty A kê khai thuế TNCN theo quý và bắt đầu kê từ quý 1.

2. Hồ sơ kê khai thuế TNCN

– Hồ sơ kê khai thuế:

Là tờ khai khấu trừ thuế TNCN (áp dụng cho tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công) mẫu số 05/KK-TNCN.

– Hồ sơ quyết toán thuế TNCN :

Là tờ khai mẫu số 05/QTT-TNCN theo Thông tư 92/2015/TT-BTC

( Nếu là cá nhân có thu nhập tự quyết toán, các bạn dùng tờ khai mẫu số 02/QTT-TNCN).

3. Công cụ kê khai

Phần mềm hỗ trợ kê khai của Tổng Cục Thuế, phần mềm mới nhất hiện nay đang là HTKK 3.8.5

4. Thời hạn nộp hồ sơ kê khai thuế TNCN

– Theo tháng: chậm nhất là ngày 20 của tháng sau.

– Theo quý: chậm nhất là ngày 30 của quý tiếp theo.

– Quyết toán thuế: chậm nhất là ngày 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch (nộp cùng báo cáo tài chính).

5. Thời hạn nộp tiền thuế

– Nếu trong kỳ phát sinh số thuế thu nhập cá nhân phải nộp thì thời hạn nộp tiền sẽ giống với thời hạn nộp tờ khai như trên.

Bài trước Bài sau