Tư vấn doanh nghiệp

Tư vấn doanh nghiệp

Tư vấn doanh nghiệp

10:09 - 07/03/2018

ư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp - Tư vấn sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể doanh nghiệp. - Tư vấn cơ cấu nhân sự trong công ty. - Tư vấn chuyển đổi loại hình ...

Dịch vụ hoàn thiện sổ sách kế toán
Dịch vụ rà soát BCTC và sổ sách kế toán
Dịch vụ ghi sổ sách kế toán
Dịch vụ về thuế
Giấy xác nhận dịch vụ làm thủ tục thuế

 

000-tai-cau-truc-doanh-nghiep

Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp

Tư vấn sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể doanh nghiệp.

- Tư vấn cơ cấu nhân sự trong công ty.

- Tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

- Hỗ trợ làm hồ sơ, thủ tục hành chính.

000-dau-tu-kinh-doanh

Tư vấn đầu tư - Kinh doanh

- Tư vấn góp vốn đầu tư

- Lập kế hoạch kinh doanh

- Tư vấn sử dụng vốn

- Tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh bổ sung ngành nghề, bổ sung

vốn thay đổi trụ sở, thay đổi người đại diện cho pháp luật, thay đổi

vốn chủ sở hữu, thay đổi chuyển nhượng vốn góp.

Hỗ trợ tra cứu TT về thuế