FAC! Chương trình đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Nam Định dự kiến từ ngày 15 /7 đến ngày 20/7/2013

FAC! Chương trình đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Nam Định dự kiến từ ngày 15 /7 đến ngày 20/7/2013

FAC! Chương trình đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Nam Định dự kiến từ ngày 15 /7 đến ngày 20/7/2013

10:30 - 07/03/2018

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGUỒN NHÂN LỰC HỖ TRỢ CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TỈNH NAM ĐỊNH Chuyên đề: “

Dịch vụ hoàn thiện sổ sách kế toán
Dịch vụ rà soát BCTC và sổ sách kế toán
Dịch vụ ghi sổ sách kế toán
Dịch vụ về thuế
Giấy xác nhận dịch vụ làm thủ tục thuế

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGUỒN NHÂN LỰC HỖ TRỢ CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TỈNH NAM ĐỊNH
Đào tạo doanh nghiệp


Chuyên đề:

“TÀI CHÍNH VÀ THUẾ DÀNH CHO DOANH NGHIỆP”

I. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

Thành viên Ban giám đốc, Phụ trách tài chính và Kế toán trong doanh nghiệp

II. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Sau khi hoàn tất thành công chương trình này, Quý vị có thể:

-          Có cái nhìn tổng quan về tài chính, tài chính doanh nghiệp;

-          Biết cách tổ chức & quản lý công tác quản trị tài chính doanh nghiệp;

-          Hoạch định tài chính doanh nghiệp;

-          Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp;

-          Thảo luận thời điểm sử dụng tư vấn tài chính và sử dụng tư vấn tài chính như thế nào.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Phần I: Kế toán doanh nghiệp và Thuế (Cập nhật chính sách thuế mới)

-          Tài chính?

-          Tài chính doanh nghiệp?

-          Quản trị tài chính doanh nghiệp?

-          Thị trường tài chính?

Phần II: Công tác quản trị Tài chính doanh nghiệp

-          Mục tiêu của quản trị tài chính doanh nghiệp;

-          Thẩm định dự án đầu tư về mặt tài chính;

-          Huy động vốn cho doanh nghiệp: các kênh huy động vốn, ưu và nhược điểm của từng kênh;

-          Quản lý và sử dụng vốn của doanh nghiệp;

Phần III: Phân tích Tài chính

-          Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp;

-          Phân tích khả năng sinh lời của doanh nghiệp;

-          Phân tích khả năng thanh toán của doanh nghiệp;

Phần IV: Tổng quan về Tài chính

Phần V: Kế toán máy

Phần VI: Giải đáp các vướng mắc của doanh nghiệp

Hỗ trợ tra cứu TT về thuế