Dịch vụ tư vấn quản trị doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn quản trị doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn quản trị doanh nghiệp

10:05 - 07/03/2018

Quản trị doanh nghiệp là quản trị một cơ thể sống luôn luôn vận động. Do đó, quản trị doanh nghiệp có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Quản trị doanh nghiệp phải được đặt ra ngay từ khi khởi sự doanh nghiệp và phải luôn luôn cải tiến trong suốt quá trình tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.

Dịch vụ hoàn thiện sổ sách kế toán
Dịch vụ rà soát BCTC và sổ sách kế toán
Dịch vụ ghi sổ sách kế toán
Dịch vụ về thuế
Giấy xác nhận dịch vụ làm thủ tục thuế

Quản trị doanh nghiệp là quản trị một cơ thể sống luôn luôn vận động. Do đó, quản trị doanh nghiệp có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Quản trị doanh nghiệp phải được đặt ra ngay từ khi khởi sự doanh nghiệp và phải luôn luôn cải tiến trong suốt quá trình tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.

FAC cung ứng cho khách hàng dịch vụ “ Tư vấn về quản trị doanh nghiệp” với những nội dung sau:
1. Tư vấn lựa chọn hình thức tổ chức doanh nghiệp phù hợp ( Doanh nghiệp tư nhân; Công ty hợp danh; Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần) ngay từ khi quyết định thành lập doanh nghiệp;
2. Hoàn thiện bộ thủ tục thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật gồm: Điều lệ công ty, Đề nghị đăng ký kinh doanh; Sổ đăng ký cổ đông hoặc thành viên góp vốn….
3. Làm thủ tục đăng ký kinh doanh tại cơ quan Đăng ký kinh doanh để nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký thuế…
4. Xây dựng các quy chế quản lý nội bộ doanh nghiệp, bao gồm các quy chế chủ yếu như:
- Quy chế về tổ chức bộ máy và quan hệ điều hành;
- Quy chế về quản lý nhân sự và chính sách tiền lương;
- Quy chế về quản lý vốn, tài sản và công tác kế toán doanh nghiệp;
- Quy chế về quản lý các hoạt động kinh doanh;
- Quy chế về quản lý hành chính và bảo mật thông tin;
- Quy chế về xây dựng văn hóa doanh nghiệp và phát triển thương hiệu…
5. Tư vấn và làm các thủ tục về chuyển đổi hình thức sở hữu, chia, tách, hợp nhất, giải thể doanh nghiệp;
6. Tư vấn và làm các thủ tục thành lập các doanh nghiệp, Văn phòng đại diện, Chi nhánh của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
7. Tư vấn và xây dựng quy chế hình thành và hoạt động của Tập đoàn kinh tế theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con trong khu vực ngoài quốc doanh;
8. Tư vấn về lộ trình để các Công ty cổ phần tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam;
9. Tư vấn và hoàn thiện thủ tục để doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài…

Theo FAC

Hỗ trợ tra cứu TT về thuế