Dịch vụ kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Dịch vụ kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Dịch vụ kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

09:53 - 07/03/2018

Kê khai tạm tính thuế TNDN theo quí. - Lập quyết toán thuế TNDN năm. - Nộp quyết toán thuế TNDN theo qui định của “Luật quản lý Thuế”. -         Lập giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà Nước(NSNN). - Nộp Thuế TNDN (nếu có thoả thuận trong Hợp đồng)

Dịch vụ hoàn thiện sổ sách kế toán
Dịch vụ rà soát BCTC và sổ sách kế toán
Dịch vụ ghi sổ sách kế toán
Dịch vụ về thuế
Giấy xác nhận dịch vụ làm thủ tục thuế

-         Kê khai tạm tính thuế TNDN theo quí.

-         Lập quyết toán thuế TNDN năm.

-         Nộp quyết toán thuế TNDN theo qui định của “Luật quản lý Thuế”.

-         Lập giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà Nước(NSNN).

-         Nộp Thuế TNDN (nếu có thoả thuận trong Hợp đồng).

Hỗ trợ tra cứu TT về thuế