Dịch vụ kê khai và nộp thuế Thu nhập cá nhân

Dịch vụ kê khai và nộp thuế Thu nhập cá nhân

Dịch vụ kê khai và nộp thuế Thu nhập cá nhân

09:51 - 07/03/2018

Dịch vụ kê khai,và quyết toán thuế TNCN của FAC giúp doanh nghiệp thực hiện các phần việc thiết yếu liên quan đến thủ tục thuế TNCN như: Kê khai, đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công; Kê khai, nộp và quyết toán đối với các khoản thu nhập khác... - Căn cứ hồ sơ của Doanh nghiệp hoặc cá nhân, FAC sẽ thực hiện việc Kê khai, quyết to&

Dịch vụ hoàn thiện sổ sách kế toán
Dịch vụ rà soát BCTC và sổ sách kế toán
Dịch vụ ghi sổ sách kế toán
Dịch vụ về thuế
Giấy xác nhận dịch vụ làm thủ tục thuế

- Dịch vụ kê khai,và quyết toán thuế TNCN của FAC giúp doanh nghiệp thực hiện các phần việc thiết yếu liên quan đến thủ tục thuế TNCN như: Kê khai, đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công; Kê khai, nộp và quyết toán đối với các khoản thu nhập khác...

Căn cứ hồ sơ của Doanh nghiệp hoặc cá nhân, FAC sẽ thực hiện việc Kê khai, quyết toán thuế TNCN theo Luật Thuế TNCN cho Doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh.

+ Lập hồ sơ kê khai quyết toán Thuế TNCN

+ Nộp Thuế TNCN (nếu có thoả thuận trong hợp đồng)

+ Hoàn Thuế TNCN (nếu có thoả thuận trong hợp đồng)

Theo nguồn tin từ FAC

Hỗ trợ tra cứu TT về thuế