Danh sách lớp FAC đã triển khai đào tạo đến tháng 9 năm 2013

Danh sách lớp FAC đã triển khai đào tạo đến tháng 9 năm 2013

Danh sách lớp FAC đã triển khai đào tạo đến tháng 9 năm 2013

10:37 - 07/03/2018

STT Địa điểm Lớp Thời ...

Dịch vụ hoàn thiện sổ sách kế toán
Dịch vụ rà soát BCTC và sổ sách kế toán
Dịch vụ ghi sổ sách kế toán
Dịch vụ về thuế
Giấy xác nhận dịch vụ làm thủ tục thuế

STT

Địa điểm

Lớp

Thời gian tổ chức thực tế

Nội dung khóa đào tạo

1

Hà Nội

HN1

26/3->2/4/2013

Quản trị doanh nghiệp

2

HN2

3/5->10/5/2013

Quản trị doanh nghiệp

 

3

 

HN3

 

 

15/5->22/5/2013

 

Quản trị doanh nghiệp

4

HN4

14/6->21/6/2013

Quản trị doanh nghiệp

5

HN5

4/7->11/7/2013

Quản trị doanh nghiệp

6

HN6

25/8->31/8/2013

Quản trị doanh nghiệp

7

Hòa Bình

HB1

3/1->10/1/2013

Quản trị doanh nghiệp

8

Điện Biên

 

ĐB1

 

7/3->14/3/2013

 

 

Quản trị doanh nghiệp

9

ĐB2

5/4->12/4/2013

Quản trị doanh nghiệp

10

 

ĐB3

 

 

10/9->17/9/2013

 

Quản trị doanh nghiệp

11

Nghệ AnNA1

27/6->4/7/2013

Quản trị doanh nghiệp

12

 

NA2

 

15/8->22/8/2013

 

 

Quản trị doanh nghiệp

13

Nam Định

NĐ1

18/7->25/7/2013

Quản trị doanh nghiệp

14

NĐ2

9/8->16/8/2013

Quản trị doanh nghiệp

Theo FAC

Hỗ trợ tra cứu TT về thuế